BIÊN NIÊN

50 NĂM HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

 

Tập I

(1957-1975)

 

LẠI NGUYÊN ÂN

biên soạn

 

NHÀ XUẤT BẢN HỘI NHÀ VĂN

HÀ NỘI, 2013

 

 

***

 

 

Chỉ đạo biên soạn:

HỮU THỈNH

Tổ chức biên soạn:

LẠI NGUYÊN ÂN

Tìm tài liệu và Biên soạn:

LẠI NGUYÊN ÂN,                                                              

TRẦN THIỆN KHANH, ĐOÀN ÁNH DƯƠNG

---------------------

 

Văn phòng Hội Nhà Văn Việt Nam tổ chức biên tập và in ấn

Biên tập:

PHẠM ĐỨC

Phụ trách in ấn, bản thảo, vi tính:                                                                       NGUYỄN THANH HÒA, LÊ THỊ HẢI, PHẠM THỊ KHÁNH

 

         In 1.500 cuốn, khổ 16x24cm,

tại Cty TNHH Thiết kế In Thương mại T&V,

Giấy phép xuất bản số 1853-2013/CXB/150-60/HNV ngày 09/12/2013.

In xong và nộp lưu chiểu tháng 12/2013