Lại Nguyên Ân
ĐỜI SỐNG VĂN NGHỆ 1954 - 1958

Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM QUA BÁO CHÍ ĐƯƠNG THỜI