Mục lục


Phần Một
- Nhập đề
- Về việc khảo dị Giông Tố
- So sánh bản A với bản B
- So sánh hai bản C và D với hai bản A và B
- Về việc hiệu chỉnh Giống Tố

 

Phần Hai
        Văn bản
        Khảo dị
        Chú thích

Phần Ba
        Phụ lục