LƯU TRỌNG LƯ

 

 

 

 

 

TÁC PHẨM

 

TRUYỆN NGẮN

TIỂU THUYẾT

 

 

LẠI NGUYÊN ÂN – HOÀNG MINH

sưu tầm

LẠI NGUYÊN ÂN

biên soạn

 

 

 

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN ….

TRUNG TÂM VĂN HÓA-NGÔN NGỮ ĐÔNG TÂY

2011