3/5

Một tuần nay học vẽ trên tiểu đoàn, hôm nay mới về đơn vị được.

4/5

B.57 đã đánh ra phần đường trung đội 2. May quá, không ai việc gì. Mình bị một phen lo sốt vó.

Chú thích (tháng 05/1968)

(không có)