TRẦN VĂN THÙY

 

 

 

 

 

 

NHẬT KÝ

THANH NIÊN XUNG PHONG

 

(Trường Sơn, 1965-1969)

 

 

Lại Nguyên Ân

giới thiệu