ĐÔI LỜI DẪN GIẢI

Bài nghiên cứu này vốn là phần đóng góp của tôi cho công trình nghiên cứu chung, thực hiện vào năm 1985, của 5 tác giả: Nguyễn Đăng Mạnh, Lại Nguyên Ân, Vương Trí Nhàn, Trần Đình Sử, Ngô Thảo.

Sự thể là: nhân 1985 là năm kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (từ 1976 là Cộng hòa XHCN Việt Nam), Nhà xuất bản Văn học, trực tiếp là phó giám đốc Nguyễn Minh Tấn, đã mời 5 tác giả nói trên viết một công trình mang tính chất tổng kết về nền văn học chính thống dưới chính thể mới từ sau Cách mạng tháng Tám 1945. Cơ cấu của cuốn sách và việc phân công viết về từng khía cạnh nhất định, đã được bàn bạc thống nhất giữa các tác giả với nhau cũng như giữa nhóm tác giả với nhà xuất bản, nội dung từng bài viết cũng được thảo luận góp ý kiến trong nhóm tác giả, từ đề cương đến các bản nháp.

Bản thảo được nhóm tác giả hoàn thành và nộp cho nhà xuất bản từ cuối năm 1985; sau thời gian làm công việc biên tập, đầu năm 1987, nhà xuất bản đưa bản thảo đi in ở TP. HCM; sách ra mắt vào cuối năm 1987, với nhan đề: “Một thời đại văn học mới”.

Đầu năm 1995, Nhà xuất bản Văn học cho tái bản công trình trên, đổi nhan đề là “Một thời đại mới trong văn học”; các bài viết được các tác giả sửa chữa chút ít.

 

Dưới đây là mô tả cụ thể hai bản in:

1/ Bản in 1987:

 Nguyễn Đăng Mạnh, Lại Nguyên Ân, Vương Trí Nhàn, Trần Đình Sử, Ngô Thảo: Một thời đại văn học mới. Tiểu luận. Nxb. Văn học, Hà Nội, 1987.

Chịu trách nhiệm xuất bản: Lý Hải Châu

Biên tập nội dung: Vương Ân Sủng [= Nguyễn Văn Lưu]

Trình bày sách: Trần Khoát

Trình bày bìa: Hoàng Ngọc Biên

Sửa bản in: Trịnh Thúy Nga

In 5200 cuốn, khổ 13x19 cm, tại Nhà in Thanh Niên, 62 Trần Huy Liệu, Phú Nhuận, TP. HCM.

Số xuất bản: 28/VH. In xong và gửi lưu chiểu tháng 12 năm 1987. [mỗi cuốn 284 trang; giá bán: 280 đồng]

Nội dung:

Lời Nhà xuất bản (tr. 5-8)

Nguyễn Đăng Mạnh: Một cuộc cách mạng sâu sắc trong lịch sử văn học dân tộc (tr. 9-45)

Trần Đình Sử: Con người trong văn học Việt Nam hiện đại (tr. 46-96)

Lại Nguyên Ân: Nội dung thể tài và sự phát triển thể loại trong nền văn học Việt Nam mới (tr. 97-171)

Vương Trí Nhàn: Bốn mươi năm phát triển ngôn ngữ văn học (tr. 172-209)

Ngô Thảo: Sự hình thành và phát triển của đội ngũ nhà văn kiểu mới (tr. 210-251)

Nguyễn Đăng Mạnh: Thử điểm qua bốn mươi năm phát triển của phê bình văn học (tr. 252-282)

 

2/ Bản in 1995:

Nguyễn Đăng Mạnh, Lại Nguyên Ân, Vương Trí Nhàn, Trần Đình Sử, Ngô Thảo: Một thời đại mới trong văn học. Tiểu luận nghiên cứu văn học. In lần thứ hai. Nxb. Văn học, Hà Nội, 1995.

Chịu trách nhiệm xuất bản: Lữ Huy Nguyên

Biên tập: Nguyễn Văn Lưu

Trình bày: Lê Quốc Anh

Bìa: Văn Sáng

Sửa bản in: Các Tác Giả

In 1000 cuốn, khổ 13x19 cm, Xưởng in BCNN, Giấy xác nhận đề tài số 89 CXB cấp ngày 10/3/1995. In xong và nộp lưu chiểu quý I/1996. [mỗi cuốn 332 trang, giá bán 20.000 đồng]

 

Nội dung:

Lời Nhà xuất bản (tr. 5)

Nguyễn Đăng Mạnh: Nền văn học mới từ sau Cách mạng tháng Tám  (tr. 7-42)

Trần Đình Sử: Con người trong văn học Việt Nam sau 1945 (tr. 43-95)

Lại Nguyên Ân: Hệ thống thể loại ở văn học Việt Nam từ sau 1945  (tr. 97-204)

Vương Trí Nhàn: Bốn mươi năm phát triển ngôn ngữ văn học (tr. 205-246)

Ngô Thảo: Sự hình thành và phát triển của đội ngũ nhà văn kiểu mới (tr. 247-300)

Nguyễn Đăng Mạnh: Thử điểm qua bốn mươi năm phát triển của phê bình văn học (tr. 301-330)

 

Bài viết của tôi, trong lần in sau có sửa lại nhan đề, lại cũng có chỉnh sửa hoặc bổ sung một số ý, một số đoạn (có chỗ là lấy lại theo bản thảo viết tay cũ, có chỗ là sửa chữa bản in đầu).

Trong bản đánh máy điện tử dưới đây, tôi sử dụng bản in lần sau (1995), nhưng sẽ ghi chú rõ các chỗ khác biệt so với bản in đầu (1987).

Các chú thích ghi trong ngoặc bằng số arab (1, 2, 3…) là chú thích vốn có của 2 bản sách in trên giấy. Các chú thích ghi trong ngoặc vuông bằng chữ latin (a,b,c…) là của bản đánh máy điện tử này.

 

L.N.A.