MỤC LỤC

PHẦN MỘT: BÁO CÁO KHẢO SÁT CHUNG

−  Lịch trình các bản in Số Đỏ

−  Mô tả các bản in được chọn để khảo sát văn bản Số Đỏ

−  Mấy nhận xét chung từ việc khảo dị các bản in Số Đỏ

      1/ Bản đăng Hà Nội Báo liệu có bị sửa nhiều khi in thành sách?

      2/ Khác biệt giữa các bản Minh Đức và các bản Mai Lĩnh: Dấu vết kiểm duyệt

      3/ Khác biệt giữa hai bản Minh Đức

      4/ Khác biệt giữa hai bản Mai Lĩnh: Thêm dấu vết kiểm duyệt

      5/ Bản Văn học 1987: Những sai lệch mới, nhưng dị bản mới

−  Xác định văn bản nền và việc chú thích

 

PHẦN HAI: VĂN BẢN – KHẢO DỊ  – CHÚ THÍCH

 Số Đỏ I

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ II

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ III

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ IV

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ V

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ VI

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ VII

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ VIII

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ IX

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ X

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ XI

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ XII

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ XIII

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ XIV

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ XV

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ XVI

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ XVII

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ XVIII

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ XIX

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

Số Đỏ XX

         Văn bản

         Khảo dị

         Chú thích

***

PHỤ LỤC

         Lời dẫn

         Cuộc vui ít có

         Rửa hờn

         Bà chủ (truyện ngắn Maupassaant, bản dịch)

         Tội ác đối với bác Bonifface (truyện ngắn Maupassant, bản dịch)

         La Patronne (nguyên bản chữ Pháp)

         Le crime au père Boniface (nguyên bản chữ Pháp)