VĂN HỌC VÀ PHÊ BÌNH

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN TÁC PHẨM MỚI

HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM - 1984

 

 

 

 

 

 

 

© 1984 Lại Nguyên Ân

 

 

 

In lần thứ nhất 5 100 cuốn

tại Nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội

239 trang, khổ 13x19cm

Số XB 44. Số in 655

In xong và nộp lưu chiểu tháng 10 năm 1984

Vẽ bìa: Họa sĩ Lê Huy Văn

 

Tập hợp một số bài viết trong khoảng mươi năm nay, ở cuốn sách này, người viết không có tham vọng bao quát đầy đủ diện mạo chung cùng các hiện tượng, các vấn đề của văn học và phê bình suốt thời gian ấy. Vốn nghĩ rằng, người làm phê bình văn học cần có ý kiến của mình trước các hiện tượng và vấn đề đáng chú ý đang diễn tiến đương thời, người viết đã đưa vào đây những bài viết mang tính chất như vậy, không chú trọng ngắn hay dài, kể cả những bài đề cập đến các hiện tượng và vấn đề còn đang bàn cãi, thảo luận. Những ý kiến nêu ra ở đây chủ yếu là mong đối thoại cùng bạn đọc và và đồng nghiệp hơn là mong đưa ra những kiến giải xong xuôi về các hiện tượng và vấn đề ấy cũng như về các nội dung khác được nói tới trong cuốn sách.