Phan Khôi và cuộc thi Quốc sử...
Cuộc thi Quốc sử của báo Thần Chung...
Mênh mông chật chội, chật chội mênh mông
Phan Khôi như một tác gia Nam Bộ?
Vũ Trọng Phụng và vụ án văn chương
Tinh huyết của Bích Khê ...
Mấy ý kiến về phê bình văn học
Đổi mới điều kiện sống
Chuyển các hội văn học nghệ thuật về đời sống dân sự
Về phê bình văn nghệ
Nguyễn Bính và tuần báo Trăm hoa
Vài tư liệu về việc Vũ Trọng Phụng bị gọi ra tòa
Một số vấn đề xung quanh phạm trù chủ nghĩa hiện đại