Mục lục


Vài lời về việc biên soạn
Tiểu dẫn

- Học trò đời xưa với quốc sự
- Tình hình một xóm Chàm ở Tây Ninh và một chuyện truyền khẩu về lịch sử Chàm
- Mấy cái quái trong sách và báo ta
- Phụ lục: Trần Huy Liệu: Trả lời ông C.D.
- Bác cái thuyết "nước Pháp giúp nước Nam" về hồi thế kỷ XVIII
- Phụ lục: Huynh ích Lợi: Một cái đại ngộ điểm...
- Lời cảm tạ đạt cho ô. Huỳnh ích Lợi
- Phụ lục: M.V. - Nói điều lỗi của ta là sự may cho ta
- Trở lại việc "nước Pháp giúp nước Nam..."
- Nói một lần nữa mà thôi về việc "nước Pháp giúp..."
- Ba cái sử liệu tìm thấy trong sách đạo
- Cái tình thế xứ Trung Kỳ và Nhân dân đại biểu viện xứ ấy
- ít lời lạm bàn về chánh sách của ông Pasquier,
quan toàn quyền mới Đông Pháp

- Phụ lục: Thư ngỏ ông Nguyễn Trác
- Hiện tình người Do Thái
- Tư tưởng của Tây phương và Đông phương
- Bác cái thuyết tân cựu điều hoà
- Học thuyết cũ với vận mạng mới nước Tàu
- Mấy lời kết luận về Cô Hồng Minh và cái thuyết
Âu châu sắp tan nát

- Lý với thế: Hồ Thích với Quốc Dân đảng
- Cái thế lực của nhà văn hào
- Thi văn với thời đại
- Văn chương và văn chương của nhà báo
- Cái dốt của triều Huế
- Hỏng cả hai, vệ sinh và luân lý : Đường xe hoả
Sài Gòn - Nha Trang

- Cấm sách, sách cấm
- Xã hội với nhân tài
- Trong một lúc có hai ông quan thủ hiến
- Cuộc diễn thuyết hổi về dân quyền
- Con bò của ông tổng đốc
- Cắt nghĩa một chữ trong số báo vừa rồi
- Cụ Bùi thiệt là chướng quá
- Xìn tả chứ không phải thôi miên
- Câu chuyện hằng ngày
- Dân quạ đình công
- Cái chết của con nhà nghèo
- Một bài vận văn rất có giá trị về lịch sử: Hà Nội Chánh khí ca
- Quan về vườn (dịch thơ Pháp)
- Ông Eroshenko, thi nhân mù nước Nga
- Kể chuyện mình (dịch Eroshenko)
- Bờ ao (dịch Eroshenko)
- Thầy trò trong khám (dịch tiểu thuyết của Alexandre Dumas-père)