CÙNG CÁC ĐỘC GIẢ YÊU QUÝ

Có nhiều vị độc giả sẵn lòng hạ cố đến bổn báo mà gởi rất nhiều bài trường thiên đại luận nói về cái thái độ của ông Nguyễn Phan Long, đảng Lập hiến và Đuốc nhà Nam, Trung lập đồng nhơn chúng tôi lấy làm cảm ơn các bạn lắm.

Song giữa lúc chúng tôi đương công kích bên kia, nếu phải đăng hết những bài ở ngoài gởi đến, thì té ra lấy chúng khẩu mà ăn hiếp người ta, cái đó không phải thủ đoạn của người quân tử, tưởng độc giả các ngài cũng nhận cho như vậy.

Vả lại, nếu bên nầy đăng những bài ngoài gởi đến, thì chắc bên kia họ cũng sẽ đăng những bài ngoài gởi đến ; hoặc không có, họ cũng có thể sẽ bịa đặt ra mà đăng để cho rột đám.

Như thế thì sẽ thành ra một cuộc đấu khẩu của một đám đông người, chớ chẳng phải là một cuộc tranh luận nghiêm trang của hai tờ báo nữa.

Thưa các bạn, cái đó chúng tôi thật tình không thích.

Mà chắc các bạn cũng không thích như chúng tôi.

T.L.

Trung lập, Sài Gòn, s.6190 (7.7.1930)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2004