ĐUỐC NHÀ NAM BIẾT PHẢI TRUNG LẬP RÚT BỚI ĐI MỘT MẶT QUÂN

Hồi đầu Trung lập phân quân công kích Đuốc nhà Nam hai mặt. Một mặt chuyên đánh cái sự vô lễ của Đuốc nhà Nam ; một mặt chuyên đánh cái thái độ đối phó với thời cuộc của chủ nhơn tờ báo ấy.

Trung lập ra chiều ngày 24 Juin có tuyên bố rằng sẽ công kích cái sự vô lễ cho đến ngày nào Đuốc nhà Nam nhận lỗi mới hết công kích. Trong hai ngày nay tạm nghỉ mặt trận ấy đi, là để cho người ta có thì giờ mà tự xét lấy mình.

Quả nhiên Đuốc nhà Nam ngày 26 Juin trong bài “Đuốc Nhà Nam” can đảm lắm mà, từ cột nhứt hàng 86 cho đến cột thứ nhì hàng 30, luôn hai đoạn dài tờ báo ấy trực trần sự sai lầm của mình và nói phân minh rằng “Xin lỗi với bạn đồng nghiệp Trung lập báo”.

Sự cải quá vẫn là sự tốt, nhưng mà cái lời nhận cựu của người ta, mình đem đăng lên báo mình, lại là sự tiểu tâm, cho nên xin miễn đăng những lời ấy của Đuốc nhà Nam.

Vậy bắt đầu từ hôm nay Trung lập theo lời tuyên bố hôm chiều 24 Juin mà không công kích sự vô lễ ấy nữa, tức là rút bớt một mặt quân. Còn một mặt bên kia thì cứ tấn công như thường.

Xin bà con thị chiến ở ngoài đừng thấy vậy mà hô lên rằng Trung lập đắc thắng ! Chưa được. Để coi ….

Trung lập, Sài Gòn, s.6183 (28.6.1930)

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân 2004