Mục lục


Vài lời về việc biên soạn
Tiểu dẫn
Hoàng đế với phụ nữ
Lại hoàng đế với phụ nữ
Những tục lạ về nam nữ ở thế gian
Đàn bà mới của một nước mới, Thổ Nhĩ Kỳ
Xóa một cái án trong lịch sử: Thân oan cho Võ hậu
Trả lời cho mấy vị độc giả hỏi về bài Thân oan cho Võ hậu
Tại làm sao chúng ta không nên bỏ chữ quốc ngữ


 Câu chuyện hằng ngày


Ý kiến Trung lập
 Chánh phủ với nhân dân tréo nhau
 Sự dùng người của chánh phủ
 Vấn đề sanh hoạt ở Sài Gòn và tiền lương của người làm công
 Cách ngôn luận của người Á Đông
 Đọc cuốn "Nho giáo" của ông Trần Trọng Kim
 Người mở đường cho luận lý học Á Đông
 Cảnh cáo các nhà "học phiệt"
 Về bài phê bình sách "Nho giáo"
 Về cái ý kiến lập hội "Chấn hưng quốc học" của ông Phạm Quỳnh
 Bút chiến Trung Lập - Đuốc Nhà Nam
 VỀ CÁC CUỘC BIỂU TÌNH Ở NAM KỲ VỪA RỒI
 I. Cái thái độ hẫng hờ và kiêu căng của ông Ng. Phan Long
II. Cái thái độ… (tiếp)
III. Tại sao luôn trong mấy số Trung lập cười Đuốc nhà Nam
IV. Ý kiến Trung lập về vấn đề ruộng đất
 Sự khống cáo của Đuốc Nhà Nam thêm vinh dự cho Trung Lập
 Đuốc Nhà Nam biết phải Trung Lập mới rút bớt đi một mặt quân
 Kính cáo độc giả về cuộc bút chiến của Trung Lập với Đuốc Nhà Nam
 Cùng các độc giả yêu quý
 Nói về đảng Lập Hiến ở Nam kỳ :
 I. Cái chủ nghĩa của đảng Lập Hiến
 II. Đảng Lập Hiến có thế lực mà không biết dùng
 III. Cái sai lầm của đảng ấy trong đường chánh trị
 IV. Đảng viên và cơ quan của đảng ấy
 V. Một điều thất sách lớn nhứt
 VI. Đảng Lập Hiến với thanh niên
 VII. Hiệp quần với phân đảng
 VIII. Đảng Lập Hiến dầu chưa phải chánh thức
 IX. Đôi lời biện bạch cùng ông Nguyễn Phan Long
 X. Nhà chánh trị đời nay
 XI. Tập dân vọng với cuộc biến động vừa rồi
 XII. Ý kiến chúng tôi về đảng Lập Hiến
Cái ân tình đảng lập hiến được giải ra trên báo
 Đuốc Nhà Nam là của ông Nguyễn Phan Long...
 Trong tòa báo Đuốc Nhà Nam ai là Đức Kính
 Vài lời hỏi ông Nguyễn Phan Long
 Cùng ông Đức Kính...
 Kính cùng ông Ngô Quý Hòa
 Một sự buồn trong báo giới
 Trung Lập tạm nghỉ việc công kích ông Nguyễn Phan Long
 Vấn đề cải cải
 Người Pháp nói tiên tri về thời cuộc xứ ta
 Cái địa vị của kiều dân Trung Huê
 Vấn đề hối lộ giữa quan trường
 Dân với quan
 Cải cách không phải là việc làm lấy tiếng
 Trở lại vấn đề lập hiến
 Ai nói dư luận An Nam không chính đáng
 Lãnh tụ với quần chúng
 Còn ai nhớ gì chuyện cải cách
 Đọc bài "Chiêu thuyết cho một nhà chí sĩ"
 Học giả với chánh trị
 Bình tĩnh mà luận nghề làm thuốc của ta
 ĐỘC THƯ TÙY BÚT
- Có và không
- Học giả ở đời loạn
- Sự ngay thật của học giả
- Hạng quân tử giả dối
- Nói thế nào là khiếm nhã
- Từ đâu người mình kêu người Tàu là “Chệt” ?
- Luận ngữ của Tống nho
 Luận lý học cai trị cả mọi sự ở đời
 Luật mâu thuẫn là bất biến
 Phép làm văn
 Phép đặt đầu đề
 Kính đáp Minh Viên tiên sanh
 Đính chánh lại những chữ ...
 Cuốn sách Nho giáo gợi ý cho chúng tôi
 Đính chánh cách xưng tên
 Soát lại mấy danh từ
 Khoa học thường thức: Trí khôn loài sâu bọ
 Mấy lời phân trần về bài Tục nhuộm răng
 Lược sử xứ Đài Loan ...
 Chuyện lạ Nhựt Bổn
 Lich sử cây lúa
 Tục chôn người chết của ...
 Giới thiệu và phê bình Thánh Kinh Báo
 Giới thiệu và phê bình Tiếng Phổ Thông
 Sự dịch sách ở nước ta ngày nay
 Trả lời ba câu hỏi của một vị độc giả
 Trả lời ông Chu Quế Long
 Trả lời ông Chu Quế Long lần chót
 Không biết thì hỏi
 Cùng ông Hoành Sơn
 Vài lời kính đáp ông Hoành Sơn


  NHỮNG ĐIỀU NGHETHẤY

 Phụ lục 1: Phần tồn nghi
Nhớ ngày 24-3 Tây Hồ Phan Chu Trinh


 Phụ lục 2: Các bài liên quan đến Phan Khôi