Mục lục


Vài lời về việc biên soạn
Tiểu dẫn về Sưu tập các tác phẩm của Phan Khôi đăng báo trong năm 1931
Một số sách tra cứu
 

Tối bữa các nhà báo nhóm, vì sao không có mặt tôi?
Một vài ngu kiến ngỏ cùng Hội báo giới quốc văn sắp lập
Thời cuộc Ấn Độ và cái chơn tướng của thánh Gandhi
Nên xưng Việt Nam là phải
Hán học ở bên Pháp
Gia đình ở xứ ta, nay cũng đã thành ra vấn đề rồi
Cái cười của con rồng cháu tiên
Hoàn cảnh với cựu truyền
Cái chế độ gia đình nước ta đem gióng với luân lý của Khổng Mạnh
Tiếng hay văn Việt Nam cũng chỉ có một mà thôi
Sự lập thân của thanh niên nam nữ đời nay
Cái tánh chất của lịch sử trước kia với bây giờ
Lại nói về tam cang với ngũ luân
Cái thủ đoạn ngang tàng của Mussolini
Một cái tục, nếu không bỏ đi thì bất tiện: Tục kiêng tên
Tình hình sanh hoạt của bọn hoạn quan sau khi nền quân chủ bị úp đổ
Luận về quốc học
Tống Nho với phụ nữ
Một cái hại của chế độ đại gia đình : Bà gia với nàng dâu
Đôi điều nên biết về Nho giáo
I.Cái thâm ý tôi định đem những điều ấy cống hiến cho học giới nước ta
II. Cái thuyết đạo thống đã bị đánh đổ
III. Cái lý học của Tống Nho đã bị trọng thương
VI. Gỡ cái lầm cho hai ông Lê Dư và Trần Trọng Kim
Cái đồng hồ của người Việt Nam
Thầy trò đời nay với thầy trò đời xưa
Xét về câu sáo người mình thường nói: Phong hóa suy đồi
Vấn đề sách ngụy
Cảm tưởng trong khi trải qua mấy thành phố cũ
Nhân vấn đề quốc học kéo qua vấn đề khác:
I. Sự ngay thật của học giả trong khi biện luận
II. Hai văn hóa Nhật với ta
III. Lại thấy luận lý học là cần có
IV. Chúng ta phải có ít nhiều sử học kim thời
Sự trừng trị quan lại ăn hối lộ
Thông Reo trả lời cho Nam Chúc về vấn đề bớt phụ cấp quan lại
Cái tư cách của quan cai trị phải thế nào?
Một vấn đề quan hệ cho cuộc cai trị
Một tin quan hệ cho thời cuộc trung huê
Cái mánh lới ngoại giao
Quyền ngôn luận tự do ở nước văn minh
Muốn trừ cái tệ hối lộ phải có dân quyền
Cá nhơn chủ nghĩa
Cái óc khoa học của người mình
Quyền ngôn luận của ta Nếu có chăng, sẽ sản sinh sau khi lập hiến
Trong việc chánh trị chỉ có lý mà thôi, chẳng có tình
Vì sự phát âm cho trúng
Thái đô Tưởng Giới Thạch gần đây
Bất điều đình
Đọc Người vợ hiền
Ông Tú Xương với thi cử
Y thoại tùng biên
Một bổn tiểu thuyết rất xuất sắc : Một cô lưu lạc đời nay
Cái địa vị khôi hài trên đàn văn học
Nghề làm thơ rất khó là cái đề
Văn nghị luận phải viết thế nào?
Cách lập luận nên thế nào?
Đời người với thường thức
Giới thiệu lối văn phê bình nhân vật
Tiểu thuyết thế nào là hay?
Vai ngự sử trên đàn văn
Cắt nghĩa chữ "ông nhạc bà nhạc"
Con người với lời nói
Cái lý lịch của Vạn Lý Trường Thành
Bàn về việc dịch kinh phật
Một bộ tiểu thuyết cổ của Nhựt Bổn
Cải chánh một điều lầm trong bài Dật sự Ông ích Khiêm đăng kỳ trước
Những tiếng xưa dùng mà nay không dùng nữa
 

Những điều nghe thấy

Phụ lục 1: Phần Tồn nghi

Phụ lục 2 : Bài của các tác giả khác