Cho bằng ăn mày bằng bài hát

Ông Mozart (1756-1791), người nước Autriche, giỏi nghề âm nhạc, người đời xưng là "nhạc thánh". Có một lần ông đi dạo chơi ngoài đồng nội của kinh đô Geneve, thấy một người ăn mày mà bộ tướng khôi ngô lắm, bèn vừa đi vừa nói chuyện gẫu cùng người ấy. Không ngờ người ăn mày bày tỏ thân thế của mình, làm cho động lòng thương xót của vị nhạc thánh kia. Nhưng rủi thay ông nầy trong khi đi dạo đó, chẳng bỏ theo đồng tiền nào trong túi hết.

Chửng ông Mozat bèn dắt người ăn mày vào một quán cà phê. Ngồi đoạn, ông liền lấy ra mấy tờ giấy trong túi áo, làm gấp một bài hát theo nhịp múa chậm, kêu bằng Minue, rồi đưa cho người ăn mày, bảo cứ việc đem tới nhà in, sẽ được tiền.

Số là những bài hát của ông Mozart đặt ra lúc bấy giờ, người ta coi cũng như là cái chi phiếu (chèque) vậy; đem đến nhà in nào, họ thấy họ cũng giành nhau mà mua để xuất bản.

Người ăn mày bèn đem bài hát của ông Mozart bố thí cho đó tới một nhà in, thì người chủ nhà in liền trả cho va hai chục đồng bạc, va vừa mừng mà vừa lấy làm lạ, không biết ông gì  mà viết ra có ngần ấy chữ, được cho đến ngần ấy tiền!

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân