Đáp lời hỏi về Hán văn độc tu

   Trước có cắt nghĩa là cửa vào vườn, là cửa vào nhà, ấy là theo tự điển nói:  , , cho nên như cái cửa ngõ của ta thì phải kêu bằng , không được kêu bằng  .  Nay có người hỏi, thế thì cửa buồng sao lại kêu bằng , không kêu ?

   Đáp rằng: Đã biết vậy rồi nhưng chữ là chữ thông dụng, phàm bất kỳ cái gì có cửa để thông thì đều kêu bằng cả, không kêu bằng , bởi vậy phải nói mới được. Cái buồng coi nó là một (khu vực), cho nên nói .

   Ngoài ra lại còn nghĩa nầy nữa: một cánh kêu bằng , hai cánh kêu bằng , nghĩa nầy thì ít dùng đến.

   Cái cửa ngõ cũng kêu bằng được, song phải nói , ấy là như sách có câu (ngoại hộ bất bế, cửa ngoài chẳng đóng).

   Tóm lại, chữ dùng hẹp, còn chữ dùng rộng hơn, bất kỳ cửa gì cũng gọi bằng được.

                                                                                 PHAN KHÔI

Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s. 177 (17. 11. 1932)

    

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân