Đời đạm bạc của ông Pascal

Ông Blaise Pascal (1623-1662), nhà tông giáo triết học của nước Pháp, khi ông mới trong ngoài 30 tuổi, bỗng nẩy ra cái cảm tình nặng với tông giáo, rồi quyết lòng dứt bỏ con đường học vấn, làm sách làm vở, là con đường ông đã định đi từ ban đầu, cho  đến cả thảy mọi sự ham muốn về đời người, ông cũng không màng nữa. Ông nhứt định từ đó về sau sẽ cho cái đời ông qua cả trong sự ở ẩn và sự tin kính Chúa. Bởi vậy cái tư tưởng của ông từ đó về trước với từ đó về sau dứt hẳn nhau ra, không có liên lạc chút nào; lại đến chỗ ở của ông cũng đổi ra vẻ khác. Trong nhà mới của ông, ông ở như một người trốn đời, chẳng hề giao tiếp cùng ai, dầu cho tôi tớ trong nhà cũng ít đến gần ông.

Cái thân ông từ trước là phong lưu nhàn hạ lắm, nhưng bắt đầu từ đây, hễ việc nào làm được thì chính ông làm lấy, không chịu sai đầy tớ làm. Ông tự dọn lấy giường, xếp lấy mền, vô bếp nấu lấy đồ ăn; đến ban đêm, cất bát đĩa vào tủ ăn, cũng tay ông làm lấy. Bọn đầy tớ chỉ phải đi chợ mua đồ, rồi về thì lặt rau chụm lửa giùm với ông, chớ khỏi làm việc gì hết.

Người ông không được mạnh lắm, lẽ phải kén ăn và có người hầu hạ cho cực kỳ tiêm tất mới phải; vậy mà ông chẳng để ý đến thức ăn, tùy chúng đi chợ mua gì về, không kể ngon dở, ông cũng dùng được hết; ông nói miễn ăn vào cho khỏi đói thì thôi.

Trong phòng chỗ ông ở, có vài ba cái ghế, một cái bàn, một cái giường nằm, mấy cuốn sách, ngoài ra không có vật gì nữa; cho đến khảm trải đất và sáo che cửa sổ cũng không có. Vậy mà có khi những bạn thân thỉnh thoảng đến thăm, ông tiếp họ trong phòng đó, họ thấy ông ăn ở đạm bạc như vậy thì lấy làm lạ, nhưng ông chỉ nói rằng: "Những đồ đó là đồ cần dùng thì đã đủ rồi, nếu sắm thêm nữa thì sẽ là đồ không cần dùng mà những bậc thức giả coi cũng chẳng vào đâu". Cứ ở như vậy đó, hằng ngày ông dịch và đọc Kinh Thánh, cầu nguyện đức Chúa Trời, hằng ngày ông chép ra những tư tưởng tin kính bởi Chúa mách bảo cho, để qua năm tháng.

Cách ăn ở đơn sơ mà lại đúng theo kỷ luật quá như vậy, thế nào cũng phải hại đến xác thịt ông. Bởi vậy ông càng ngày càng yếu; duy có cái sức tư tưởng thì mạnh lắm, thường thấy được những cái ảnh tượng lạ chung quanh mình và chính mình thể nhận được cái ân sủng lớn của Chúa. Bao nhiêu những sự kinh nghiệm ấy, ông bèn chép lấy mà giấu kín trong bâu áo, sau in ra thành sách, kêu là "Cảm tưởng lục" (Pensées).

Như vậy rồi ông Pascal cứ một ngày một yếu lần đi; đến năm 39 tuổi, ông cùng đời nầy dài biệt nhau. Thọ mạng ông tuy không được bao nhiêu, nhưng nhân vật của ông rất là vĩ đại, toán học và triết học của ông chẳng những mở dạy rất nhiều cho người Pháp mà cũng cho người thế giới nữa.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân