Hai giống di truyền

Có người đàn ông tên là Max, sanh ra năm 1700 tại nước Hòa Lan, sau dời qua ở nước Mỹ; Max là tay ghiền rượu tởn, là một đứa vô lại. Vợ hắn cũng lại là một con đàn bà mất nết. Hai người lấy nhau rồi sanh hạ con cháu càng ngày càng đông, ở rải rác trong tỉnh Nhiêu Do, về sau trở nên một họ, kêu là họ Jukes.

Cho đến năm 1877, bấy giờ Max truyền xuống đã được năm đời; con cháu bên nội bên ngoại của va cọng hơn 540 người, còn con cháu xa, có dính với giây máu họ Jukes cọng hơn 700 người. Có một nhà học giả đã điều tra hết thảy cả họ hơn 1200 người ấy rồi làm ra một bổn thống kế như vầy:

Những người làm ăn mày : 310 người ; Những người phạm tội sát nhơn : 7 người ; Những người làm ăn trộm  : 60 người ; Những người phạm tội khác: 130 người ; Những người chết yểu: 300 người ; Những người đẻ ra có tàn tật : 400 người ; Những người làm khổ công : 20 người.

Đồng thời với Max có một người tên là Jonathan Edwards (1703-1758), một nhà đại tông giáo ở nước Mỹ mà vốn là sanh đẻ bên nước Anh. Ông nầy sanh hạ con cháu cũng đông; năm 1877, là năm có người điều tra họ Jukes trên đó, thì số con cháu nhà Jonathan đã được 1.400 người. Có một nhà học giả khác lại điều tra con cháu nhà nầy rồi đem so sánh với bổn thống kế trên kia, thấy ra một cái lẽ rất trọng yếu.

Trước hết thấy trong họ nầy chỉ có một người hung ác và phạm tội; còn bao nhiêu hầu hết là nhân vật thượng lưu. Kể nội những tốt nghiệp ở trường đại học Yale ra, hồi đó đã có 120 người rồi. Còn thì: Làm đốc các trường đại học  : 13 người ; Làm thầy giáo các trường đại học : 100 người ; Làm người sáng lập các học đường: hơn 10 người. Ngoài ra, những người học thức có giúp ích cho xã hội thì không biết bao nhiêu mà kể. Những sách vở của con cháu nhà nầy làm ra kể cả thảy là 135 thứ, lại có 18 cái tạp chí nữa.

Như vậy có phải chỉ rõ ra rằng con cháu của người hiền với con cháu của người ác là khác nhau xa lắm chăng?

Hai bổn thống kế trên đây thường bị các nhà trứ thuật bên Anh bên Mỹ dùng đi dùng lại hoài. Nó chỉ ra cho người ta một cái lẽ rất trọng yếu, là lẽ di truyền: Hiền thì di truyền cái hiền cho con cháu, mà ác cũng di truyền cái ác cho con cháu.

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân