MẤY ÔNG GIÀ BIẾT CHẠY ĐI NÚP Ở ĐÂU BÂY GIỜ?

Thanh niên đời bây giờ, ai nói làm sao không biết, chớ tôi, tôi nói là đồ thanh niên hiện yêu. Chúng nó thù hềm gì mấy ông già không biết, mà cứ nhè mấy ông giết hoài, bữa trước bữa rày thấy luôn luôn trên báo.

Trước kia còn nhiều lắm không kể cho hết được. Kể ngang từ hôm cuối năm ngoái sang đầu năm nay tới giờ, đã thấy bộn bàng rồi, mà đều là ở ngoại quốc cả.

Bên Nhựt bị hai mạng khá bự. Dạo trước ông nguyên tổng trưởng bộ tài chánh Nhựt Ynouye thì do một tên thanh niên liệng trái phá, hồn về chín suối. Hôm 6 Mars đây lại có tin nam tước Nhựt Takuma cũng bị một tên thanh niên khác bắn bằng súng lục mà tên nầy khai rằng nó là bạn thân với tên đã thí ông Ynouye chầu xưa.

Ừ, chúng nó cứ đánh đôi đánh đọ với nhau, rồi cặp bồ kè đi phá đám công việc mấy ông già và báo hại đến sanh mạng của mấy ổng nữa, như vậy, cũng đáng ghê cho sự làm bạn của chúng nó!

Phải ở bên Nhựt mà thôi đâu, ở bên Nga cũng vậy, chúng nó thiệt là bậy quá.

Cũng một bữa 6 Mars ấy, ở Moscou thì ông lãnh sự nước Đức bị một tên thanh niên học sanh 28 tuổi, đón đường bắn cho bốn phát súng sáu một hơi, làm ông lãnh sự bị thương nặng lắm, chưa biết sống chết thế nào.

Ghê không? Đồ thanh niên ôn hoàng dịch lệ gì mà cứ nhè mấy ông già mà bắn mãi. Thấy chưa! lại có gọi chúng là rường cột của nước nhà nữa!

Người ta nói rường cột là rường cột mai sau kia, chớ còn hiện bây giờ thì việc quốc gia xã hội đã có mấy ông già đó ổng lo liệu. Sao lại nhè mấy ổng mà chơi thắt nắng như thế?

Tôi biết trong bụng họ lắm. Tôi nói có lẽ mà nhằm. Hoặc giả trong ý họ muốn nhảy lên thay thế mấy ông già mà làm rường cột ngay tức thì mới chịu, nên họ mới thi cái thủ đoạn ấy chớ gì?

Không được đâu. Hễ dại thì chết. Làm bậy thì còn sống đâu mà làm rường cột kia chớ? Ở ngoại quốc, anh thanh niên nào làm bậy họ chẳng hề khoan thứ

(Bị kiểm duyệt bỏ)

Nơi bài xã thuyết của Trung lập hôm kia, có thuật lời cụ Nguyễn Hữu Bài, thủ tướng trào Huế, trong khi đi tuần hành ngoài Nghệ Tĩnh, có kêu bọn hương chức kỳ lão ra mà ngăm đe rằng: "Nếu tự hậu thấy bọn thanh niên Âu phục đến cổ động những việc có hại, mà những người râu tóc đã bạc như mấy chú, lại còn run sợ mà để chúng cổ động tự do nữa, thì ta sẽ ra lịnh đem mấy chú mà bắn cho chết hết, chẳng để làm gì".

Có phải lời cụ lớn đó đối với mấy ông già thì thật nghiêm, còn đối với bọn thanh niên lại thật khoan chăng? Theo như những việc đã xảy ra ở ngoại quốc vừa kể trên thì những người râu tóc đã bạc đó lắm lúc cũng nguy với tụi thanh niên kia mà, mấy ổng có ưa gì bọn thanh niên ấy?

Ở ngoại quốc, mấy ông già cứ bị tụi thanh niên niên bắn:

[......](*)

Như vậy, làm ông già đời nay chạy vào ngõ nào mà núp?

Theo ý kiến tôi, bọn thanh niên nào làm bậy, thì bắn quách họ đi. Chớ còn mấy ông già, họ đã bị thanh niên bắn, lại còn bắn họ nữa tội nghiệp.

(Kiểm duyệt bỏ)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6677 (10. 3. 1932)


 

(*) chỗ này bản gốc để chấm lửng 1 dòng.

 

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân