MỘT CÁCH LÀM GIÀU

Mới đây bên Pháp, có một chị nọ lấy trai... Cái thứ đàn bà lấy trai là thường sự, và trong cái đời văn minh trái cẳng vịt nầy, đờn ông lấy vợ người ta cũng như là đổi truyện với nhau mà coi vậy, không ai cho là lạ, là mới nữa.

Song lạ, là anh chồng "mọc sừng" nọ, được tòa xử 25 quan tiền bồi thường thiệt hại, lại không chịu, một không, hai không, đòi xin tòa phải phạt anh tình của vợ mình năm chục ngàn quan thê!

Nghe nói ở bên "nước mẹ", người ta muốn cho tòa đừng y theo lời xin anh chồng kỳ khôi kia. Họ viện lẽ rằng, chữ trinh vô giá, mà lại đem ra tính bằng tiền quan như tơ lụa vậy, thì vô lý quá; anh trai kia, đã dĩ lỡ cặp nãi(*) cùng chị nọ, thì thôi phạt ảnh vài tháng tù và một hai chục quan tiền vạ là đủ rồi, phạt làm chi đến những năm muôn phật-lăng(*) lận!

Họ lại nói rằng nếu tòa phạt như vậy thì chẳng khác nào nông chí cho mấy anh chồng gian hùng, xúi giục họ cho vợ đánh đôi đánh đọ với người ta "đóng cửa". Bắt một lần được 50.000 quan, mười lần, năm trăm ngàn quan, nếu tòa phạt theo lời anh chồng kia xin, thì có lẽ trên cái xã hội loạn xị nầy sẽ có nhiều anh chồng làm giàu về cách buông lỏng vợ. Đến chừng đó, không còn ai kể gì là cang thường luân lý nữa!

Phải! Tôi xin vỗ cả hai tay mà khen ý kiến họ là đúng. Song Thông Reo tôi nhắm lại, tòa nhậm lời xin anh chồng nọ, mà phạt chú nào cọng thê của người ta, cũng không hại gì. Phạt nặng như vậy, thì có lẽ mấy chú trai đi lấy vợ người ta sẽ tởn đến già... Dầu cho đến chừng đó mà họ không tởn đi nữa, thì không thiệt hại cho ai khác hơn là cho họ.

Phạt thẳng tay đi các ông! Có như vậy, ta mới thấy lắm đứa gian hùng xoay ra nghề cho mượn vợ đặng làm giàu.

Mà họ đã kiếm được cách xoáy tiền của bợm đa tình, thì họ không xoáy tiền làm nghĩa, tiền của thập phương bá tánh, tiền của con nít nhà nghèo, tiền "cắt họng, cắt hầu", tiền mà một người có lương tâm không bao giờ mó tay vào cả.

THÔNG REO

    Trung lập, Sài Gòn, s. 6822 (4 và 5. 9. 1932)


 

(*) dĩ lỡ: lỗi kỳ, lỗi nhịp, lỡ ra; cặp nãi: hiệp nhau, cặp với nhau; năm muôn phật-lăng: 50.000 francs.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân