ÔI CHÀ LÀ DỊ ĐOAN

Hồi tàu G. Philippar chưa bị việc thì không nghe gì hết, đến khi nó vùng cháy trên biển Đỏ rồi thì ôi thôi là chuyện, không biết bao nhiêu là điềm dở, triệu xấu, thiệt người ta khéo tin dị đoan quá chừng. Chẳng những một cái tin nói bị hồi tàu "hạ thủy", đập chai sâm-banh không bể, như Trung lập đã nói hôm kia rồi, mà còn nữa, còn nữa. Mấy hôm đó đến nay, trong báo Tây nói nhiều điều mị mộng về việc đó lắm, xin thuật ra đây vài chuyện.

Nói khi ở Sài Gòn đi, có hai vợ chồng người Tây với một đứa con cũng đi tàu ấy. Thình lình đứa con vùng nói rằng: "Chớ nên đi tàu Philippar, nó chìm cho mà chết!" Cha mẹ nghe cho là con mình nói quái, nhưng mà có tin đâu, rồi cũng đi tàu ấy. Đến chừng bị cháy, may sao ba bà con nhà đó đều được cứu khỏi chết.

Lại cả một gia đình người Pháp cũng đi chuyến tàu ấy về nước. Khi gần xuống tàu, đem bài ra bói thử, bói thấy xấu, vậy mà cũng cứ đi. Hiện nay cả gia đình nầy chưa biết trôi dạt vào đâu và được cứu hay chết rồi.

Vậy cho biết cái tánh loài người, An Nam vậy mà Tây cũng vậy, ưa những chuyện thần bí khó tin. Ít ai muốn tự mình làm chủ lấy mình, cứ nhờ ở trời đất, quỷ thần, số mạng. Cái cóc rác gì cũng có số cả!

Người minh lý không thể tin điều dị đoan ấy được. Việc gì cũng có tiên triệu hết và những tiên triệu ấy là nhằm hết, thì xưa nay chẳng là không có sự hoạn nạn xảy ra?

Mà ví dụ như chút nữa tôi ra đường. Bây giờ đây có điềm tỏ cho tôi biết rằng hễ chút nữa ra đường thì bị xe hơi cán. Nếu tôi tin mà không đi ra, và xe hơi cũng không cán, thì làm sao biết được cái điềm ấy là linh? Còn như tôi đi ra mà bị cán, cái điềm ấy cũng chẳng cứu tôi được, thì có ích gì cho tôi mà tôi tin nó?

Tôi không tin đa!

Bị xe hơi cán hồi nào, chịu hồi nấy, chớ tôi chẳng biết cái cùi xơ gì là điềm là triệu hết. Tôi cứ đi đường theo phép cho đúng, nó có dại có cản tôi thì nó lại phải bồi nhân mạng cho tôi, chớ tôi mất gì đâu?

Chỉ có một tin nói như vầy: Trong khi tàu Philippar ở Sài Gòn kéo neo, một ông kỹ sư điện học trong tàu kiểm nghiệm hết các máy điện trong tàu, đâu đó đều tốt, duy có một chỗ dây thép, không được tốt, song ông bảo qua Marseille rồi hãy sửa cũng được. Nhưng qua chưa đến Marseille thì chỗ đó gây hại ra, làm cháy tàu Philippar!

Tôi thì tôi tin cái đó hơn.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6740 (30. 5. 1932)

 
 

© Copyright Lại Nguyên Ân