SÁCH TÀU NÓI CHUYỆN MỴ CHÂU

     Chuyện Trọng Thủy (con Triệu Đà) lấy Mỵ Châu, nhơn đó cướp nước nhà Thục, là chuyện truyền văn, chưa chắc có. Bởi là truyền văn cho nên mỗi nơi nghe một thế; người Tàu nghe thế khác, cho nên họ lại chép khác.

     Tùy Viên thi thoại, cuốn thứ 4, tờ thứ 25, phía sau (một tờ hai phía) có một đoạn như vầy:

      "Lòng con gái hướng ra ngoài (nữ tâm ngoại hướng), từ xưa đã vậy. Nam Việt từ xưa là nơi Mọi ở (man động); hồi nhà Tần, họ mạnh lắm. Tục người Nam Việt rất giỏi nghề bắn ná, mỗi khi bắn cái tên bằng đồng ra, xâu suốt đến hơn mươi người. Triệu Đà cũng phải sợ.

     Man vương (họ nói Man vương, là vua Mọi, chớ không biết có An Dương vương) có người con gái tên là Lan Châu (không nói Mỵ Châu), đẹp và có duyên, lại rất tinh nghề chế ra cái ná. Triệu Đà bèn khiến con mình tên mỗ (không nói Trọng Thủy) tới làm rể nhà đó. Chưa đầy ba năm, học được hết cả cái nghề làm ná và trừ ná nữa. Khi ấy mới cử binh đánh Man vương, bắt được người mà đem về. Chuyện nầy thấy trong sách Việt kiệu chí."

     Việt kiệu chí, chúng tôi chưa đọc tới, mà đã tra rồi, cũng không biết được là của ai làm ra.

C.

Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, s. 122 (10. 3. 1932), tr. 4.

 

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân