THỨ THAM QUAN Ở ĐÂU MÀ NHIỀU THẾ?

Bọn cách mạng cọng sản năm kia năm ngoái nổi lên

(Bị kiểm duyệt bỏ)

Nói mang tội, chớ hồi đó, nghĩa là trước khi cách mạng cọng sản nổi, chẳng thấy có ông tham quan nào hết. Thật vậy, có hề thấy ông nào bị kiện rằng ăn lót của dân bao giờ đâu nào? Có hề thấy ông nào bị đem ra tòa hay là bị triệt cứu đâu nào? Thử nhớ lại năm 1930 về trước coi, chẳng ông nào bị như vậy hết.

(Bị kiểm duyệt bỏ)

Hội nầy, sau hồi cách mạng và cọng sản thì làm sao mà đâu đó đều thấy những tham quan là tham quan? Ngoài Bắc những ông Bố Trinh, ông yêu ông tinh gì đó; trong Nam cũng có chớ chẳng không. Còn nói gì Trung kỳ thì mới vài hôm nay đây, sau họ Hồ còn những là họ Phạm họ Nguyễn chi chi đó, ôi chôi cha nhiều lắm không kể xiết!

Như thế thì tôi đây có thể tôi đổ cho rằng tại cách mạng cọng sản nổi lên cho nên mới có đẻ ra nhiều tham quan như thế. Lý sự tôi chỉ cụt ngủn, thấy đâu nói đó, ai giỏi cãi thì cãi đi thử coi!

Mấy ông cách mạng cọng sản lại quy tội vu oan giá họa cho người ta ăn hối ăn lót đặng cho có cớ mà làm loạn lên.

(Bị kiểm duyệt bỏ)

Có lẽ mấy ông quan thanh liêm đó, thấy nổi loạn, (....)(*) mới vơ vét kiếm một nhắm một mớ để dành chạy giặc, không dè bị kiện thưa. Nếu quả vậy thì cũng đáng tội nghiệp cho họ chút.

Nhưng dầu thế nào thì thế, ngày nay mấy ông quan ấy không phải là (.....)(*) như ngày trước nữa đâu.

Cái ngài cầm quyền ở trên xin chớ đãi họ như đãi ông phủ Thanh Hóa năm xưa.

(Kiểm duyệt bỏ)

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6631 (6. 1. 1932)


 

(*) Các chỗ này, mỗi chỗ để chấm lửng một khoảng ước chừng từ 4 đến 7 từ.

                                                           

 

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân