TÌNH BẠN BÈ GIỮA TRAI VỚI GÁI

Hổm tôi có ha với anh em chị em để bài sau sẽ nói tới chỗ tình bè bạn giữa trai với gái. Hôm nay sợ sai lời hứa ấy, nên phải nói cho anh em chị em nghe ít chỗ đại khái về cái tình bè bạn rất hoàn toàn nầy, kẻo e bị họ nhồi sọ thét rồi chúng mình sẽ phải quay mòng mòng với họ mà khốn.

Anh em chị em hãy bình tâm nghĩ nghị, rồi riêng mình tự trả lời cho mình về câu hỏi sau nầy coi: Ở giữa cõi đời ô trược nầy, trai với gái có thể kết thành một đôi tri kỷ thiệt tình, một đôi bạn bè thiết cốt mà chẳng hề tư động chút nào về tình dục chăng?

Giúp trả lời cho câu hỏi ấy, Thông Reo tôi xin nhắc: có nhiều đôi bạn bè trai với gái, thuở nhỏ ở đồng làng, đồng xóm, chơi với nhau như thể cặp bài trùng. Chừng lớn lên, trai có vợ, gái có chồng bấy nhiêu lâu rồi, mà gặp nhau thăm hỏi chuyện xưa nay, tình cờ nhắc tới những lối chơi vô tội (jeux innocents) hồi thuở nhỏ, như: tắm sông, lội bàu, cõng nhau, cút bắt, v.v... thời vẫn thấy cô bạn gái ta còn cảm xúc tía tai đỏ mặt.

Vậy cho hay đàn bà bất cứ ở đời nào xứ nào, cái bẩm tánh đa cảm, lạt lòng đố ai trừ khử đặng. Mà trừ làm chi? Khử đi đâu cho phí? Vì bẩm tánh ấy là kho tàng vô giá, đã làm cho cõi đời được thêm phong phú biết bao! Nhưng, muốn xét cho rạch ròi, thì cái tình bè bạn trơn giữa trai với gái lẽ nào lại không có? Có điều phải phân cho tách bạch, tình tri kỷ với nghĩa tạo đoan là hai thứ khác nhau.

Nghĩa tạo đoan gọi "nghĩa" là vì nó có một cái nghĩa vụ hẳn hòi của nó. Một trai, một gái, khôn lớn, cùng nhau ra cấu tạo một gia đình, một xã hội cỏn con ở trong xã hội. Việc ấy có phải là việc chơi chăng? "Thưa rằng: đừng lấy làm chơi", nghe! Nghĩa tạo đoan cũng là một cái tình bè bạn trọn lành như trên đã nói! Bạn tri tâm tri kỷ, sống gởi nạc thác gởi xương, bởi thế nên ta mới đặt tên cho bạn ấy là "bạn trăm năm" vậy.

Chí như cái tình bè bạn trơn giữa trai với gái, nó cũng là tình thân ái, nhưng chưa được điều hòa; vì có bị trắc trở làm sao, nên hóa ra chích mác. Anh em chị em duy có tưởng tượng những cảnh ngộ la đôi trắc trở, thời tức khắc sẽ nhận ra cái chơn tướng của tình bè bạn giữa trai với gái: "Công trình ân ái đành cam... không nên chồng vợ kết làm đệ huynh".

Ờ! Ờ! Không chừng người ta bắt chước Tây Âu, nên mới tính gây ra cái tình bè bạn lan tràn giữa trai với gái? Vậy để tôi thử dịch một đoạn trong quyển "Idées" (Ý tưởng) của ông Maurice Smart là một nhà bác học thanh niên Pháp cho anh em chị em xem.

"Người đàn bà, nhờ sáng ý, nếu biết họ nằm lòng rằng: họ làm cái gì trong lúc họ chịu lãnh cái tình thanh khiết buổi đầu tay.

Đang khi người đàn ông thật dạ thề nguyền thành kính một lòng, thời người đàn bà vừa trau triu mấy móng tay mình, vừa liếc đưa cho anh nọ một cái nhìn ngon ọt. Thương hại cho anh chàng lớn mặt. Anh đương nhảy giữa giòng... (Bình Lợi)(*), mà trong bụng còn tự phụ rằng mình sẽ cho nó ướt tới mắt cá mình thôi...!"

Ướt tới đâu? Ai nấy thử độ xem.

THÔNG REO

Trung lập, Sài Gòn, s. 6800 (9. 8. 1932)

 


 

(*) tên riêng đặt trong ngoặc đơn (Bình Lợi) có thể là Thông Reo thêm vào giữa câu văn dịch, tạo một liên hội ngộ nghĩnh.

 

 

© Copyright Lại Nguyên Ân