Một điều rắc rối cho trẻ con trong trường học

Lần khai trường về đầu năm học này, các trường dạy trẻ ở thành phố Hà Nội, nhất là từ lớp sơ đẳng giở xuống, có trường bị giảm đi, đem học trò dồn với trường khác. Tức như trường Hội chợ dồn về trường Cửa Đông, v.v…

Học trò vẫn đông mà trường thì bớt. Điều đó thật có hơi ngặt cho trẻ con trong thành phố một chút! Dầu vậy, chẳng ai còn có lẽ nào mà cãi lại với cái ông “Kinh tế khủng hoảng” được, ông ấy bảo sao hay vậy!

Chúng tôi vẫn biết năm học này, từ các trường Cao đẳng Tiểu học lên đến các trường bậc trên, học trò thi vào rất ít. Có trường lấy vào đến tám mươi mà những người đưa đơn chỉ có ba mươi. Thế thì trên các ghế năm nay người ta chỉ lo thừa chỗ, chứ không lo thiếu. Bớt trường đi, nào có hại?

Ấy không, đó là cái tình cảnh riêng của học trò đã lớn, họ thấy đường bổ báo khó khăn mà hiện nay kiếm cho được tiền để đi học cũng khó khăn nữa, nên họ nghỉ để theo đường khác. Con trẻ con, đương tuổi chúng nó, không học cũng chẳng làm gì, cho nên vẫn cứ đi học. Bởi đó, số học sinh các trường trên tuy có giảm mà các trường về tiểu học thì không giảm. Số học sinh không giảm mà trường giảm mới ngặt.

Vậy mới có bốn trăm học sinh ở thành phố Hà Nội bị loại ra. Muốn bảo chúng về chăn trâu, nhưng ở đây có trâu đâu mà chăn? Quan Đốc lý thấy vậy lấy làm thương hại lắm, song biết sao được!

Trò nào bị loại, không được học nữa đã yên phận. Còn trò được ở lại học thì cũng bị rắc rối về thế khác.

Ấy là những trò từ trường này bị dời sang trường kia, không có giấy khai sinh. Giấy khai sinh thì đã nộp rồi, nào phải là không có; song nộp là nộp ở cái trường bị giảm kia, bây giờ không có trong tay ông Đốc của trường mới bị dời sang.

Ông Đốc bảo học trò: Tuần lễ sau không có giấy khai sinh thì sẽ không được học nữa.

Giấy khai sinh mới thì chỉ duy làm mới có. Tốn kém gần hai hào chả mấy, nhưng làm nhiều lần, cha mẹ cằn rằn…

Thế chứ còn giấy khai sinh cũ ở đâu? Hẳn đã nộp cho trường năm ngoái năm kia rồi, nhưng bây giờ nó ở đâu thì không ai biết. Chẳng biết trong lúc hai ông Đốc ở hai trường bàn giao cùng nhau có nhớ đến chăng?

Một trò nguyên học ở trường Hội chợ, nay về trường Cửa Đông, hôm nào đi học về cũng van với mẹ: “Giấy khai sinh!... Không khéo lại bị đuổi!...” (d)

 

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 2 (24. 9. 1933), tr. 6-7.

Chú thích

(a) Chỗ này báo gốc chấm lửng liền gần 1 dòng, ước tính có khoảng 8-10 từ bị bỏ đi trước khi báo in.

(b) Chỗ này báo gốc chấm lửng cả 1 dòng, ước chừng có 9-10 từ bị bỏ đi trước khi báo in.

(c) Chỗ này báo gốc chấm lửng gần 1 dòng, ước chừng có 7-8 từ bị bỏ đi trước khi báo in.

(d) Bài này không ký tên ; có thể do Phan Khôi viết.