MỘT SỐ SÁCH TRA CỨU

ĐỂ CHÚ THÍCH TỪ NGỮ TRONG CÁC VĂN BẢN SƯU TẦM

▪ Alexandre de Rhodes: Từ điển An Nam-Lusitan-Latinh (thường gọi Từ điển Việt-Bồ-La).Thanh Lãng, Hoàng Xuân Việt, Đỗ Quang Chính phiên dịch. Tp.HCM.: Nxb. KHXH, 1991.

▪ Pierre Pigneaux de Béhaine (Bá Đa Lộc Bỉ Nhu): Tự vị Anam-Latinh (Dictionarium Anamitico-Latinum, 1772-1773). Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên dịch và giới thiệu. Tp. HCM.: Nxb. Trẻ, 1999.

J. L. Taberd: Dictionarium Anamitico-Latinum. Nam Việt Dương hiệp tự vị. Serampore (Bengale): Typis J.C. Marshman, 1938. Bản in chụp, Hà Nội –Tp.HCM: Nxb. Văn học, 2004.

Huình Tịnh Paulus Của: Đại Nam quốc âm tự vị. Tham dụng chữ nho có giải nghĩa, có dẫn chứng, mượn 24 chữ cái phương Tây làm chữ bộ. Sài Gòn: Impr. Rey, Curiol et Cie ; 4, rue d’Adran, tome I: A–L, 1895; tom II: M–X, 1896. Bản in chụp, Tp. HCM : Nxb. Trẻ, 1998.

▪ Đào Duy Anh: Hán Việt từ điển (giản yếu); bản tái bản. Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội, 1992.

▪ Thiều Chửu : Hán Việt từ điển; bản tái bản. Hà Nội: Nxb. Văn hóa thông tin, 1999.

▪ Nguyễn Văn Ái (chủ biên), Lê Văn Đức, Nguyễn Công Khai biên soạn, Từ điển phương ngữ Nam Bộ. Tp. HCM: Nxb. Tp.HCM, 1994.

▪ Vương Hồng Sển: Tự vị tiếng nói miền Nam; bản tái bản. Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 1999.

▪ Vương Lộc: Từ điển từ cổ. Hà Nội – Đà Nẵng: 2001.

▪ L.m. An-tôn Trần Văn Kiệm: Giúp đọc Nôm và Hán Việt. Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2004.