“NHÁT DAO CẠO” CẠO BẬY

Phong hóa số 76 ra ngày 8 Decembre vừa rồi có bài:

“LÝ LUẬN PHAN KHÔI

 P.N.T.Đ., bài của Hồng Ngâm có câu:

Cái thuyết nghệ thuật vì nghệ thuật đã không đứng được rồi… rồi lại có câu cắt nghĩa: Cái thuyết đó đã bị đánh đổ rồi.

Vì sao thuyết đó không đứng được? Vì nó đã bị đánh đổ rồi. Vì sao nó bị đánh đổ? Vì nó đã không đứng được rồi. Tuy là lý luận của Hồng Ngâm, song ta có thể gọi nó là lý luận Phan Khôi.”

 

Rõ là nói bậy!

Nguyên văn của Hồng Ngâm thế này:

“… Nhưng xét cho cùng thì phái ấy đã không đứng được rồi, vì cái thuyết “nghệ thuật vì nghệ thuật” đã không đứng được rồi.”

Kế đó cắt nghĩa một đoạn tại sao cái thuyết ấy bị đánh đổ rồi tiếp rằng:

“Cái thuyết đó đã bị đánh đổ rồi thì ta phải quay lại trên kia v.v…”

Xem đó, nguyên văn của Hồng Ngâm chẳng có lời nào như Phong hóa dẫn đó hết. Thế mà Nhát Dao Cạo bịa ra những câu bất thông rồi buông lời chế nhạo, thật là khả ố!

Trẻ con kháu khỉnh thì cũng làm cho người ta tức cười thật; nhưng đến tinh ranh, đặt điều nói xấu cho kẻ lớn, thì là trẻ con mất dạy. Tưởng nên chừa cái thói ấy đi.

HỒNG NGÂM

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 14 (17. 12. 1933), tr. 13