PHỤ LỤC 1

CÁC BÀI TỒN NGHI

-------------------------------

NÓI CHUYỆN ĐUA NGỰA (a)

Trả lời cho ông L.V.T.

Thưa ông,

Ông cá ngựa, ông thua hoài. Ông hỏi tôi có biết cách nào chỉ giùm cho ông đặng ông đừng thua nữa không?

Tôi là người làm báo, có giỏi lắm thì đăng tin con ngựa nào ăn, con nào thua mà thôi.

Thiên hạ nghèo khổ, tôi khuyên ông nên để tiền đánh cá đó mà cứu vớt người nghèo, thì chắc là thể nào ông cũng không thua mà lại được người ta mang ơn ông.

Còn như ông không chịu ý kiến đó thì tôi bảo ông mỗi lần đi cá ngựa, ông chỉ bỏ túi đủ tiền vô cửa thôi. Như vậy tôi dám đoan với ông, không khi nào ông thua được.

Như ông mắc cái bịnh đánh cá nặng quá, thì ông cứ đánh cá trong bụng mà thôi. Thời kỳ nầy đồng tiền eo hẹp, dùng phương đó, ông muốn đánh mỗi lần năm bảy đồng cũng không ngại.

Nếu ông sợ rủi thời đánh trúng, rồi ông vì tiếc mà sẽ bị khổ tâm, thì tôi khuyên ông nên biên hết vào một cuốn sổ mỗi lần ông "cá bụng" là bao nhiêu. Ông sẽ được vui lòng, vì ông sẽ thấy ông khỏi thua bạc muôn bạc triệu.

Kính chào ông.

T. R.

Nguồn:

Trung lập, Sài Gòn, s. 6954 (5 và 6. 3. 1933)

Chú thích

(*) Bài này không nằm trong mục “Những điều nghe thấy”; đây là thư trả lời bạn đọc về một việc có thực, không phải hài đàm; nhưng nội dung thư trả lời này được viết tương tự lối hài đàm nên tạm xếp vào đây. Bài này có lẽ của Phan Khôi viết. (NST).