Quan Thượng mượn gạo

Ông Hoàng Văn Diễn, làm Thượng thư (triều Minh Mạng), tính người liêm khiết, ít hay vừa ý với ai. Ông tuy làm quan lớn mà ăn ở đạm bạc lắm: giường hư, chiếu rách, cơm hút, canh rau, ông vẫn coi như thường.

Khi làm bộ Lại, có một ông quan tỉnh ngoài được thăng, đi ngang về Kinh, tặng ông hai xấp lụa. Ông từ chối không nhận. Ông quan kia nài nỉ mãi thì ông nổi giận, bảo lính đuổi ra.

Gặp lúc trời mưa dầm, trong nhà hụt gạo nấu, ông bảo người nhà sang quan Tham tri Tôn Thất Bạch và mượn đỡ. Ông này bảo lấy gạo thật trắng, đong cho vài thúng đem về. Thấy gạo trắng, ông Hoàng không chịu, bảo đem trả, nói rằng: “Ta mượn gạo đen kia, chứ gạo trắng thế này rồi bữa sau nhà mình làm gì có mà trả?”

Thế rồi người nhà phải đem trả mà đi mượn gạo lức nơi nhà khác. (a)  

(Trương Quốc Dụng, ‒ Thoái thực ký văn)

 

Nguồn:

Phụ nữ thời đàm, Hà Nội, s. 1 (17. 9. 1933), tr. 11-13.

Chú thích

(a) Bài không ký tên dịch giả; có lẽ là do Phan Khôi dịch.