MỘT SỐ SÁCH TRA CỨU

 ĐỂ CHÚ THÍCH TỪ NGỮ TRONG CÁC VĂN BẢN SƯU TẦM

● Alexandre de Rhodes (1651): Từ điển An Nam-Lusitan-Latinh (thường gọi Từ điển Việt-Bồ-La).Thanh Lãng, Hoàng Xuân Việt, Đỗ Quang Chính phiên dịch. Tp.HCM.: Nxb. KHXH, 1991.

● Pierre Pigneaux de Béhaine (Bá Đa Lộc Bỉ Nhu) (1772-73): Tự vị Anam-Latinh (Dictionarium Anamitico-Latinum). Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên dịch và giới thiệu. Tp. HCM.: Nxb. Trẻ, 1999.

Jean-Baptiste Louis Taberd (1838): Dictionarium Anamitico-Latinum. Nam Việt Dương hiệp tự vị. Serampore (Bengale): Typis J.C. Marshman, 1938. Bản in chụp, Hà Nội –Tp.HCM: Nxb. Văn học, 2004.

Huình Tịnh Paulus Của (1895-96): Đại Nam quốc âm tự vị. Tham dụng chữ nho có giải nghĩa, có dẫn chứng, mượn 24 chữ cái phương Tây làm chữ bộ. Sài Gòn: Impr. Rey, Curiol et Cie ; 4, rue d’Adran, tome I: A–L, 1895; tom II: M–X, 1896. Bản in chụp, Tp. HCM : Nxb. Trẻ, 1998.

● Đào Duy Anh (1932): Hán Việt từ điển (giản yếu); bản tái bản. Hà Nội: Nxb. Khoa học xã hội, 1992.

● Thiều Chửu (1942): Hán Việt từ điển; bản tái bản. Hà Nội: Nxb. Văn hóa thông tin, 1999.

● Viện Ngôn ngữ học. Hoàng Phê chủ biên (1988): Từ điển tiếng Việt. Bản in lần thứ 12 có sửa chữa. Trung tâm từ điển học – Nxb. Đà Nẵng, Hà Nội – Đà Nẵng: 2006.

● Nguyễn Văn Ái (chủ biên), Lê Văn Đức, Nguyễn Công Khai biên soạn (1994): Từ điển phương ngữ Nam Bộ. Tp. HCM: Nxb. Tp.HCM, 1994.

● Vương Hồng Sển (1994): Tự vị tiếng nói miền Nam; bản tái bản. Tp. HCM: Nxb. Trẻ, 1999.

● Vương Lộc (2001): Từ điển từ cổ. Trung tâm từ điển học – Nxb. Đà Nẵng, Hà Nội – Đà Nẵng: 2001.

● L.m. An-tôn Trần Văn Kiệm (2004): Giúp đọc Nôm và Hán Việt. Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2004.