BÀI CA CỦA NGƯỜI DU KÍCH  
(dịch dân ca Nam Tư)

-
Anh ơi mau trở về quê
Vợ anh vò võ một bề canh suông

- Thương chồng em hãy theo chồng
Ở đây chiến đấu, anh không thể về!

-
Anh ơi mau trở về quê
Con anh nó khóc đỏ hoe cả tròng

- Con tôi có khó giòng giòng
Ở đây chiến đấu, cha không thể về!

-
Anh ơi mau trở về quê
Mẹ anh già yếu bên hè chờ mong

- Mẹ ơi đừng giận đừng trông
Ở đây chiến đấu, con không thể về

-
Anh ơi mau trở về quê
Nhà anh giặc đốt đã loe lửa hồng

- Cháy nhà thì cháy cam lòng
Ở đây chiến đấy, tôi không thể về!

- Anh ơi mau trở về quê
Ðời anh chết trẻ làm gì uổng thân

- Tôi dù chết mất tuổi xuân
Miễn là thắng lợi, được phần tự do

 

1948