PHỤ LỤC  

Lời dẫn: Ðể bạn đọc và bạn nghiên cứu đủ tài liệu tìm hiểu, bên cạnh sưu tập các bài báo trên, người sưu tầm in thêm sau đây tập thơ Việt Bắc theo văn bản 2 lần in thành sách riêng đầu tiên: bản in thứ nhất xong ngày 8.12.1954 và bản in thứ hai, xong ngày 15.4.1955. (NST)


 

 

 

 

 


Tố Hữu

Việt Bắc

 tập thơ

 

 

  

 

 

 

Nhà xuất bản Văn Nghệ

Hà Nội, 1955

 

 

 

 

 -------------------------------

 

 

 


CÙNG MỘT TÁC GIẢ :

Thơ

(Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam xuất bản 1946)

 

 

  

 

 -------------------------------

 

  

 


Nhân dân là bể
Văn nghệ là thuyền
Thuyền xô sóng dậy
Sóng đẩy thuyền lên

Thuyền ra khơi xa
Gió căng buồm rộng
Buồm là Lao động
Gió là Ðảng ta