Lại Nguyên Ân
THẢO LUẬN 1955 VỀ TẬP THƠ “VIỆT BẮC”